Майнове страхування

Опубликовано: 25.10.2018

видео Майнове страхування

Modelling Non-Life Insurance

Від подій, які можуть знищити, зруйнувати майно, від ризику його втрати через викрадення або умисне псування третіми особами на всі 100% не захищений ніхто. Жодна сигналізація чи охорона не може дати гарантію абсолютної безпеки. У такій ситуації страхування майна для суб’єкта господарювання є спосіб зменшити ризик своїх втрат. Сьогодні в консультації про нюанси обліку майнового страхування у страхувальника. Зміст статті:

Майнове страхування та його види

Майнове страхування в Україні регулюється Законом України “Про страхування” від 07.03.1996 № 85 (далі – Закон про страхування ). Це страхові відносини пов’язані з майновими інтересами щодо володіння, користування та розпорядження майном юридичних і фізичних осіб. Таке страхування може бути добровільним та обов’язковим:


«Страхування врожаю сільськогосподарських культур»

обов'язкове майнове страхування – це страхування засобів водного транспорту, племінних, циркових та зоопаркових тварин за переліком КМУ (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва), ліній електропередач та електроперетворюючого обладнання, страхування  майнових  ризиків  за  угодою  про  розподіл продукції у визначених законом випадках, страхування об’єктів космічної інфраструктури, предмета іпотеки тощо. Вичерпний перелік наведено у ст. 7 Закону про страхування ; добровільне майнове страхування – це страхування всього іншого майна, яке не увійшло до переліку обов’язкового страхування.

Страховик встановлює  умови та порядок добровільного страхування  в межах вимог Закону про страхування . Конкретні ж умови зазначаються у самому договорі страхування.


действительно Прикол :))))) Реклама страхової компанії Княжа

Щодо страхової термінології, то:

страхувальник – це особа, яка сплачує страхові платежі, наприклад, по договору страхування майна; страховик – це сама страхова компанія, яка зобов’язується здійснити виплату страхового відшкодування, коли настане страховий випадок; страхова сума – це сума, в межах якої страховик відповідно до договору страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. У майновому страхуванні за страхову суму приймається оціночна вартість майна на момент укладання договору. Страхове відшкодування може, як дорівнювати страховій сумі, так і бути меншим – все залежить від умов договору та обставин страхового випадку. Також страхування можна здійснити на повну або часткову вартість об’єкта.

КАСКО як приклад майнового страхування

Як поширений вид майнового страхування можна назвати КАСКО (ісп. Casco шолом) – це добровільне страхування автомобіля, яке покриває такі ризики, як:

ДТП; незаконне заволодіння автомобілем третіми особами та інші протиправні дії таких осіб щодо автомобіля; пожежа, самозагорання, вибух; стихійне лихо; зовнішній вплив сторонніх предметів.

Це повне КАСКО. Часткове КАСКО може покривати лише певні з перелічених ризиків, наприклад, тільки ДТП .

КАСКО не охоплює страхування вантажу в автомобілі та страхування цивільної відповідальності перед третіми особами. Останній ризик покриває інший вид страхування – страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (так звана “ автоцивілка ”).  Це обов’язковий вид страхування, однак, воно не є майновим.

Повне КАСКО вимагається обов’язково при купівлі автомобіля в кредит. Однак, по класифікації видів страхування воно є добровільним, так як це не є законодавча вимога, а лише поширена банківська практика. КАСКО, наприклад, може не вимагатися при отриманні автомобіля у фінансовий лізинг.

Щодо КАСКО також зауважимо: часто в договорах прописується обов’язковий тест на алкоголь при ДТП. Виявлення алкоголю може або зменшити страхові виплати або взагалі їх прибрати. Це стосується алкоголю взагалі, у т.ч. медикаментозного. Тому будьте уважні з пунктами договору по КАСКО-страхуванню, щоб сплачені вами страхові платежі не виявилися марними через випитий засіб від кашлю.

Облік витрат на страхування майна

Тепер про особливості бухобліку майнового страхування . Серед них можна назвати:

разовий страховий платіж може включатися до первісної вартості придбаного основного засобу (капіталізуватися), включатися до складу транспортно-заготівельних витрат при придбанні ТМЦ, а також може відноситися на витрати періоду (про це все нижче); враховуючи той факт, що витрати зі страхування можуть сплачуватися й нараховуватися в різні періоди, то діє принцип нарахування: витрати по страхуванню мають відображатися у тому періоді, в якому вони були фактично нараховані за договором, а не сплачені; якщо страховий платіж сплачується наперед (наприклад, у грудні на весь наступний рік), то витрати також мають визнаватися поступово у наступному році. У такому разі у періоді сплати нараховуються витрати майбутніх періодів (рахунок 39). Потім прямолінійним методом витрати списуються кожного місяця протягом періоду страхування об’єкта; для обліку розрахунків зі страховиком призначений субрахунок 655 “За страхуванням майна”.

Розглянемо тепер детальніше, коли включати страхові платежі до складу вартості майна в бухобліку. Як відомо, національні стандарти вимагають включати до вартості активів наступні витрати:

витрати на страхування ризиків, пов’язаних з доставкою основних засобів – до складу їх первісної вартості ( п. 8 П(С)БО 7 “Основні засоби” ). Усі витрати пов’язані з формування первісної вартості основних засобів, як відомо, накопичуються на субрахунках рахунку 15 “Капітальні інвестиції”; витрати на страхування ризиків транспортування запасів – до складу транспортно-заготівельних витрат ( п. 9 П(С)БО 9 “Запаси” ). Такі витрати, як відомо, обліковуються на субрахунку 289 “Транспортно-заготівельні витрати”, якщо вони пов’язані з доставкою товарів. Також вони можуть обліковуватися та субрахунках 200 “Транспортно-заготівельні витрати на запаси” або на окремому додатковому субрахунку 2011 “Транспортно-заготівельні витрати на сировину і матеріали” в залежності від того, з яким видом ТМЦ вони пов’язані ( п. 5.5 Методичних  рекомендацій з обліку запасів, затверджених наказом Мінфіном від 10.01.2007 № 2 ).

Таким чином, облік страхових платежів при придбанні майна має такі особливості:

по-перше, до первісної вартості включається тільки страхування транспортних ризиків (ризик доставки); по-друге, включається тільки одноразовий платіж, що сплачується до чи після доставки об’єкта покупцем (у ЗЕД хто й коли платить вирішується правилами Інкотермс). Первісна вартість після цього основних засобів та запасів не змінюється (крім випадків поліпшень, дооцінки, уцінки, зменшення корисності). Після цього навіть якщо буде транспортування такого майна, то страхові платежі по транспортних ризиках стають витратами періоду, а не частиною первісної вартості; по-третє, якщо при доставці страхувалися інші ризики, наприклад, знищення, крадіжки, пошкодження, то такі витрати взагалі не потрапляють ніколи до первісної вартості та відправляються на витрати періоду (лист Мінфіну від 21.07.2004 № 31-17310-01-29/13178).

Щодо витрат періоду, то витрати на страхування можуть включатися до:

виробничих витрат (рахунок 23) – якщо застраховане майно використовується у виробництві чи наданні послуг підприємством; загальновиробничих витрат (рахунок 91) – якщо застраховане майно загальновиробничого призначення, наприклад, автотранспорт, який займається перевезеннями між підрозділами підприємства; адміністративних витрат (рахунок 92) – якщо майно стосується адміністративного призначення, наприклад, автотранспорт керівництва; збутових витрат (рахунок 93) – якщо майно задіяне у сфері збуту, наприклад, вантажний автомобіль, на якому продукція доставляється покупцю; інших операційних витрат (субрахунок 949) – якщо застраховано майно соціальної сфери, наприклад, приміщення дитячого садка чи бази відпочинку.

Облік доходів від страхування майна

Виплата страхового відшкодування стає доходом підприємства. Щодо особливостей обліку такого доходу можна зазначити наступне:

використовуємо субрахунок 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” – якщо  об’єкт надалі буде використовуватися після відновлення в господарській діяльності, наприклад, після ремонту у зв’язку з пожежею тощо. Незважаючи на таку назву на цьому субрахунку крім штрафних санкцій обліковуються також суми з відшкодування зазнаних збитків, про що зазначено в Інструкції про застосування Плану рахунків ( наказ Мінфіну від 30.11.1999 № 291 ); використовуємо субрахунок 746 “Інший дохід” – якщо об’єкт надалі використовуватися не буде, наприклад, відновити його уже неможливо чи недоцільно; розрахунки зі страховиком відображаємо на субрахунку 375 “Розрахунки з відшкодуванням завданих збитків”.

Облік страхування орендованого майна

Орендодавець суму страхових платежів відображає на субрахунку 949 “Інші операційні витрати”, якщо здавання майна в оренду не є його основною діяльністю. Якщо ж це основна діяльність, то тоді треба використовувати рахунок 23 “Виробництво” з подальшим списанням таких витрат на субрахунок 903 “Собівартість реалізованих робіт, послуг”.

Якщо орендодавець отримує від орендаря компенсацію, то такі доходи відображаються ним за субрахунком 719 “Інші доходи операційної діяльності”. Звертаємо увагу, що на думку ДФС така операція підпадає під оподаткування ПДВ за аналогією з компенсацією орендарем комунальних платежів ( лист ДФС від 04.08.2016  № 26595/7/99-99-15-03-02-17 ; лист ДФС від 06.01.2017 № 200/Р/99-99-13-01-02-14 ).

Податковий облік страхування майна

Податок на прибуток . Страхові платежі по майновому страхуванню повністю враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку та не є об’єктом податкових різниць. Це правило діє щодо будь-яких застрахованих активів: як виробничого призначення, так і невиробничого призначення. ПКУ не передбачає ніяких коригувань.

ПДВ . Операції зі страхування не підпадають під оподаткування ПДВ, тому при придбанні страхових послуг податкового кредиту з ПДВ не виникає ( пп. 196.1.3 ПКУ ).

Приклад обліку майнового страхування

Розглянемо облік страхування майна підприємства на прикладі КАСКО-страхування.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік страхових платежів

1

Перераховано суму страхового платежу по КАСКО по автомобілю директора у  квітні 2018  Строк договору – 1 рік.

655

311

24500,00

2

Віднесено суму страхових платежів до витрат майбутніх періодів у квітні 2018 

39

655

24500,00

3

Включено частину витрат майбутніх періодів до складу витрат періоду у кінці березня 2018  (=24500/12 = 2041,67)

92

39

2041,67

Отримання страхового відшкодування

4

Автомобіль потрапив у ДТП та були виконані ремонтні роботи

92

631

45000,00

5

Визнано податковий кредит з ПДВ

641

631

9000,00

6

Нараховано суму страхового відшкодування, яке підлягає отриманню по договору страхування

375

715

40000,00

7

Страхова компанія перерахувала кошти на СТО та проведено взаємозалік заборгованостей

631

375

40000,00

8

Сплачена сума боргу перед СТО, яка не була покрита страховим відшкодуванням (так звана “франшиза”) (=45000+9000 – 40000 = 14000)

631

311

14000,00

rss